Avís legal

/01/ Dades identificatives

L’empresa titular de lloc web bluesquad73.com (en endavant, “el Lloc Web”) és Bamboleo Events S.L.U (En endavant, “Bamboleo”), amb NIF B44565257 i domicili social Paseo de los Lagos 111, Pozuelo de Alarcón, 28223, Madrid, España, inscrita al Registre Mercantil de Madrid, Tom 44624, Foli 190, Secció 8, Full 406.061, Inscripció full M-785973.

La botiga del lloc web és responsabilitat de Bamboleo Events S.L.U (en endavant, “Bamboleo”), amb NIF B44565257 i domicili social a Rambla Lluís Sanpere, 1, 25200 Cervera, LLEIDA.

/02/ Contacte

Si desitja vostè contactar amb nosaltres, utilitzeu les via de contacte identificades en la secció Contacte. Per a qüestions relacionades amb la botiga del lloc web, adreceu-vos a shop@marcmarquez93.com.

/03/ Ús del lloc web

L’ús del lloc web li atribueix a vostè la condició d’usuari. L’usuari accepta, pel mer ús, les condicions aquí reflectides.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat i diligent dels continguts i serveis del Lloc Web, de conformitat amb la llei, la moral, l’ordre públic i el disposat en aquestes condicions d’ús, i s’haurà d’abstenir d’utilitzar aquests continguts i serveis en qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament i gaudi del lloc web per part d’altres usuaris o que pogués lesionar o causar danys als béns i drets de Macmar, d’altres usuaris o, en general, de qualsevol tercer.

A més, i sense que aquesta enumeració limiti l’abast general de l’obligació disposada en el paràgraf anterior, l’usuari s’obliga a la utilització del lloc web a: (a) no introduir o difondre continguts o informació de caràcter racista, sexista, xenòfob, pornogràfic, injuriós, obscè, que suposi apologia del terrorisme, inciti a la violència o atempti contra els drets humans, o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, la normativa vigent; (B) no provocar danys en els sistemes físics i lògics de Macmar o de terceres persones, ni introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Lloc Web cap programa, dada, virus informàtic, codi o qualsevol altre sistema físic o lògic que siguin susceptibles de provocar els danys esmentats; (C) no utilitzar el lloc web, els continguts i en particular la informació obtinguda a través del lloc web, per a remetre publicitat, enviar missatges amb fins de venda directa o amb qualsevol altre fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.

/04/ Propietat intel·lectual i industrial

L’usuari reconeix que tots els elements continguts o utilitzats en el Lloc Web (a títol d’exemple: imatges, programari, textos i marques) estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial de Macmar o els seus respectius titulars o llicenciataris, i es compromet a respectar aquests drets.

Llevat que la llei disposi el contrari, l’usuari no podrà reproduir, transformar, modificar, desacoblar, realitzar enginyeria inversa, distribuir, llogar, prestar, posar a disposició, o permetre l’accés al públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública de cap dels elements referits en el paràgraf anterior, sense l’autorització dels titulars dels drets corresponents.

/05/ Exclusió de garanties i responsabilitat

Macmar únicament respondrà dels danys que l’usuari pugui patir com a conseqüència de la utilització del lloc web quan aquests danys siguin imputables a una actuació dolosa de Macmar. L’usuari reconeix i accepta que la utilització del Lloc Web es realitza sota el seu risc i la seva total responsabilitat.

Macmar actuarà diligentment, segons els usos generalment acceptats en el sector, per evitar la presència en el Lloc Web de virus o altres elements lesius que poguessin causar alteracions en el sistema informàtic de l’usuari, però no pot garantir l’absència de tals elements, no sent responsable pels danys i perjudicis que això pogués ocasionar.

Amb caràcter merament enunciatiu i no limitador, Macmar no es farà responsable dels perjudicis que es puguin derivar de: (a) inferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i / o desconnexions en els equips i dispositius de l’usuari, motivats per causes alienes a Macmar; (B) interrupcions o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes electrònics; (C) perjudicis que causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes en el Lloc Web; i (d) la impossibilitat de donar el servei o permetre l’accés per causes no imputables a Macmar, degudes a l’usuari, a tercers, oa supòsits de força major.
Macmar no respondrà en cap cas dels danys ocasionats per l’ús de la botiga del lloc web i les compres realitzades a la mateixa. Aquesta responsabilitat correspon, si s’escau, a Fan Club.

/06/ Enllaços a altres llocs d’Internet

En el cas d’enllaços o enllaços a altres llocs d’Internet, inclosos els enllaços a la botiga on-line i al Fan Club, Macmar no exerceix control sobre aquests llocs i continguts, ni assumirà cap responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin derivar-se del accés i ús d’aquests llocs. La inclusió d’aquests enllaços o hipervincles no implica cap tipus d’associació o participació de Macmar amb els llocs enllaçats.

/07/ Modificació de les presents condicions

Macmar podrà modificar en qualsevol moment aquestes condicions d’ús i publicarà les noves condicions d’ús en el Lloc Web de manera que l’usuari pugui conèixer-les abans de procedir a l’ús del lloc web. La utilització del lloc web un cop modificades les condicions d’ús significarà l’acceptació per part de l’usuari de les condicions d’ús així modificades.

/08/ Legislació aplicable i fur

Les disposicions contingudes en les presents condicions d’ús es regiran i interpretaran de conformitat amb la normativa espanyola i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Madrid.